1 sene önce
1 sene önce

Karakter nedir anlamları nelerdir

KARAKTER (caractere). 1. Bir bi­reyin kişiliğini oluşturan ve çevresine gös­terdiği tepkileri belirleyen sürekli, duygu­sal niteliklerin tümü: Çok hırçın bir karak­teri var. Otoriten esnek, neşeli, ikiyüzlü bir karakter. —2. Kişiliğini güçlü bir biçimde ortaya koyma, kararlılıkla davranma yete­neği: Karakter sahibi bir adam. —3. Bir şeyin ayırtedici niteliği: Bu yörenin belli başlı karakteri dağlık oluşudur.

Bilişim. veTelekom. Veri ve bilgileri işleme ya da iletme amacıyla göstermede, uzlaş­malı olarak kullanılan rakam, harf, nokta­lama işaretleri ya da herhangi bir başka simge. |[ Kimi bilgisayar organlarının işle­necek bilgi birimi olarak aldığı birkaç ikili sayıyı (genellikle 6 ile 8 bit) karşılayan bil­gi miktarı. (8 bitlik bir karakterin 256 bile­şimi bir yazı makinesinin ve bir işlevin bü­tün karakterlerini kodlayabilir; ayrıca 8 bit­lik bir karakter sekiz ondalık rakamı kod- lamayı sağlar.) || Denetim karakteri, örne­ğin iletim hatası halinde bilgilerin bozul­masını önlemek amacıyla kodlamada bir fazlalık yaratmak için verilere göre hesap­lanıp, her veri öbeğine katılan ek karak­ter. |[ Komut ya da işlev karakteri, verileri kaydetme, işleme, iletme ya da yorumla­ma gibi işlemlerin yürütülmesini başlatma­ya, değiştirmeye ya da durdurmaya yara­yan ve bir veriyi gösterme karakterinden ayrılması gereken karakter. || Manyetik ka­rakter, okumayı otomatikleştirmek için mıknatıslanabilir gereç içeren mürekkeple elde edilmiş karakter. || Optik karakter, bir optik yöntemle otomatik olarak okunabi­lecek bir biçim verilmiş, basılı ya da yazılı karakter. (Bu karakterlerin biçimleri için bir­çok standart vardır.) || Sayısal karakter, harfler dışında yalnızca rakamlarla birkaç simge içeren karakter takımlarının her ka­rakteri.

-Cebir. Bir K cismi üzerinde birleşmeli ve değişmeli bir E cebirinin K cebiri içinde tanımlanan benzeryapıhlığı.

—Edebiyat yapıtlarına konu olan ki­şileri benzerlerinden ayıran özelliklerin (şarlatanlık, gösteriş düşkünlüğü [örn. Ömer Seyfettin’in Efruz Bey’i]) tümü.

—Genetik Kalıtım yasalarına göre soydan geçen özellik. (Bir karakter bir ya da bir­den fazla genin ifadesidir.) || Başat karak­ter, belli bir karakteri sağlayan alel gen ba­kımından heterozigot olan, yani o genden yalnız bir tane taşıyan bireyde ortaya çı­kan ayırtedici nitelik. (Eğer bu alel A ile gösterilir ve a da onun dengi yabanıl ale- li temsil ederse, karakter, Aa [ve doğal ola­rak AA] olan kişilerde belirir. İnsan hasta­lıklarında birçok başat karakter bilinmek­tedir. Bunların en iyi bilineni akondroplazi adı verilen cücelik çeşididir.) || Çekinik karakter, kişinin ancak ilgili alel bakımın­dan homozigot olması, yani aynı alelden iki tane taşıması durumunda ortaya çıkan ayırtedici nitelik (aa örneğinde olduğu gi­bi). insanlarda, albinizm ve metabolizma hastalıklarının çoğu gibi, birçok normal ya da patolojik çekinik karakter bilinmekte­dir. Çekinik kalıtımın özel bir biçimi, X kro­mozomu tarafından taşınan genlere ba­ğımlı olan ve cinsiyete bağlı çekinik kalı­tım yasasına göre soydan geçen karak­terleri kapsar. || Edinsel karakter, bireyde dış etmenlerin etkisiyle ortaya çıkan ayırt edici nitelik (örneğin, güneş ışınlarının et­kisiyle deride renklenmenin artması). [Lamarck evrim kuramında edinsel karakter­lerin soydan geçişine önemli yer vermiş­ti. Günümüzde bireyin yaşadığı sırada edindiği karakterlerin, kalıtımsal yapıya yerleşmemişlerse sonraki kuşaklara geç­mediği bilinmektedir. Yalnız sovyet biyo- loğu Lisenko, tamamen ideolojik neden­lerle, edinsel karakterlerin kalıtımla geçti­ğini öne sürmüş ve uzun süre savunmuş­tur.]

Hayvancılık. Nicel karakter, çok sayıda gen­le belirlendiği için çoğunlukla sürekli olan ve ortamdan önemli ölçüde etkilenen de­ğişiklikler gösteren ayırıcı özellik. (Bu ka­rakterler üretimle ilgili karakterlerdir: süt miktarı, kas oranı, büyüme hızı, vb.) |[ Ni­tel karakter, az sayıda gen çifti ile belirle­nen ve bundan dolayı sürekli olmayan de­ğişimler gösteren ayırıcı özellik. (Ortam­dan pek az etkilenen ve “Mendel karak­terleri” de denen bu karakterler genel ola­rak hayvanların bazı özelliklerini ilgilendi­rir: tüy rengi, boynuzların varlığı, vb.)

—Koregrafi. Karakter dansçısı, bu türden danslarda uzmanlaşan ya da kompozis­yon rolleri üstlenen dansçı.|| Karakter dan­sı, hiç değişmeden kalmış ya da üslupla- nıp sahneye uyarlanmış halk dansı.

—Küm. kur. Sonlu karakter özelliği, her­hangi bir M kümesi üzerinde gerçeklen- diğinde, M nin sonlu her alt kümesi üze­rinde de gerçeklenen özellik.

—Matbaac. Ana maddesi kurşun olan bir alaşımın dökümüyle elde edilen, bir ucun­da kabartma olarak bir harfin şekli bulu­nan ve böylece bir matbaa harfini oluştu­ran metal çubuk. (Bk. ansikl. böl.) || Me­tinlerin dizilmesine yarayan ve özel bir şek­li olan harf ya da işaret. || Yazı işaretleri ya da baskı karakterlerinin tümü. (Bk. ansikl. böl.)

—Psikan. Karakter çözümlemesi, 1933’ten başlayarak W. Reich tarafından önerilen çözümleme yöntemi. Bu yöntem her türlü çözümsel tedavi için zorunlu ön­koşul olarak dirençlerin çözümlenmesine dayanır ve bu çözümleme, dirençlerin yu­valandığı ben’in savunma aygıtını karşısın­da bulacak olan bastırılmış dürtünün ya da belirtilerin anlamlarının yorumlanma­sından önce gelir. (Bk. ansikl. böl.) || Ka­rakter nevrozu, kesin bir psişik rahatsızlık belirtisi göstermeden, özellikle çevreyle sürekli çatışma ilişkilerine yol açan nevro- tik kişilik yapısı. (Bu karakter özelliğinin ben’le bir bakıma bütünleşmiş olması, ki­şiyi semptom göstermekten korur ve böy­lece onun, patolojik doğasını bilmezlikten gelerek, gerçek psişik durumunu inkâr edici bir tavır takınmasına olanak sağlar.)

 

Paylaşın

Editörün Seçtikleri