1 sene önce
1 sene önce

Karekteroloji (Irabilim) nedir

KARAKTEROLOJİ bulmacada sorulan diğer Türkçe adı ırabilimdir.(fr. caracterolo- gie; alm. Charakterologie’den). Tip ve mi­zaç sınıflandırmalarına varmak için birey­sel karakterlerin, karakterlerin oluşumunu belirlediği varsayılan nedenlerle bağıntı! psikolojik incelemesi.

Fransa’da en yaygın karaktero loji, G. Heymans ve E. Wiersma’nın (1909) R. Le Senne tarafından yeniden ele alınan (Traite de caracterologie [Karakteroloji k> tabı], 1945) karakterolojisidir. Karakteroloji sürekli karakter özelliklerinin varlığını ka bul eder ve sınıflandırmasını da bu özeı liklere dayandırır. Bu süreklilik, doğuştan gelen bir karakter bulunduğu düşüncesi­ne yol açar; ama bu görüş karakteroloji açısından çevre etkisiyle ikinci olarak edı- nilebilen karakter özelliklerinin varlığını da dışlamaz. Doğuştan gelen karakterle son­radan edinilen karakter arasındaki sürekli etkileşimin, herkesin kişisel (gayret, sebat, irade) ya da sosyokültürel (ahlak, din vb.) belirleyicilerin etkisiyle kendi karakterini değiştirebilme olanağını açıkladığı söyle­nir.

Doğuştan gelen bir karakter görüşü gü­nümüzde de yalnızca bir varsayım olarak kalmaktadır çünkü bu görüşü doğrulaya­cak hatta saptayacak hiçbir kesin deney ya da gözlem yoktur. Bu tez sonuç olarak her şeyden önce organcı bir ruhsallık gö­rüşüne dayanır, yani zaten kendisi de ke­sin olmayan indirgemeci bir bakış açışı çerçevesinde yer alır. Böyle bir varsayım kendi geçerliğini, kuşaktan kuşağa göz­lemlenen bazı karakter özelliklerinin nes­nel tekrarına dayandırmış gibi görünmek­tedir.

Karakteroloji, hem kuramsal ve yöntembilimsel kesinliğe sahip olmayışı hem de kendi temelinde yer alan ahlaki ve ideo­lojik varsayımlar nedeniyle, geçerliğini yi­tirmektedir. Öte yandan psikanaliz, karak­terin dinamik yönünü düzenli bir biçimde kanıtlayarak ve karakterin yapısını belirle­yen ruhsal süreçlerin çoğulluğunu göste­rerek, karakterolojinin temel ilkesini yıkma­ya yönelmektedir.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri