3 sene önce
3 sene önce

Ramazan nedir anlamları nelerdir

RAMAZAN . 1. Kameri ayların dokuzuncusu, üç ayların sonuncu­su olan ve müslümanlıkta oruç tutulan aydır

2. Bayram Ramazan bay­ramı, kurban bayramı  Rama­zan keyfi, oruç tutanlarda görülen kolay öfkelenme ya da sinirlilik durumu.

Folklor. Ramazan davulu, ramazan ayın­da oruç tutacakları sahura kaldırmak için mahalle aralarında davulcu ya da mahalle bekçisi tarafından çalınan davul. || Rama­zan manileri, ramazanda, mahalle bekçi­si ya da davulcunun, sahur zamanı davul çalıp ev ev dolaşarak söylediği maniler. (Bk. ansikl. böl.) — Ramazanda evlerde düzenlenen toplantılar sırsında eğlence amacıyla karşılıklı olarak söylenen mani­ler

İktisat tarihi Ramazan tahvilatı, Osmânlı dö­neminde, sadrazam Mahmut Nedim Pa­şa zamanında 1875 yılının ramazan ayın­da çıkartılan devlet tahvillerine halk ara­sında verilen ad. (OsmanlI devletinde, 30 ramazan 1292 [1875] tarihinde çıkartılan bir yasayla iç ve dış borçların faiz ve re- sülrhal [anapara] ödemeleri yarıya indiril­di ve öteki yarısının da devlet tahvilleriyle ödeneceğine ilişkin bir karar alınarak 35 milyon liralık % 5 faizli tahvil çıkartıldı. “Tecil-i düyun” adıyla anılan bu işlem, Os­manlI devletinin içte ve dışta mali güveni­lirliğini önemli ölçüde sarstı ve Düyunu umumiye idaresinin kurulmasında etkin bir rol oynadı.)

Edebiyat. Ramazan, divan edebiya­tında ramazaniye adı verilen şiirlerde ko­nu edinilir. Halk edebiyatında ise davul­cu manileri ramazandaki yaşamın izlerini yansıtır. Öte yandan, XIX. yy. sonuyla XX. yy. başlarında İstanbul’da yaşanan rama­zanlar; bu ay boyunca düzenlenen eğlen­celer ve sahne gösterileri de bazı yapıt­larda dile getirilmiştir: Ramazan sohbet­leri (Ahmet Rasim [1913], Eski İstanbul ra­mazanları; H. F. Ozansoy [1968]) vb.

— Ramazan sözcüğünün “çok sı­cak olma (gün)” anlamına gelen “rmz” kökü ile ilgili olduğu ileri sürülürse de, bu görüş kesinlik kazanmış değildir. Ramazan’ın Tann’nın adlarından biri olduğu, bu nedenle (ramazat, ermizau, ramazanun ve ramazin, bazen de ermuz biçimlerin­de) çoğul yapılamayacağı öne sürülür. Ramazan sözcüğünün “yanma, çok sıcak (gün)” anlamına geldiğini kabul ederler, oruç tutma ile insanda bir tür yanma mey­dana gelmesi ya da günahların yanıp yok olması nedeniyle bu adın verildiğini söy­lerler. Ancak, Kuran’da da olduğu gibi (II, 185), çoğunlukla ramazan sözcüğü ay an­lamına gelen şehr sözcüğü ile birlikte kul­lanılır (şehr-i ramazan). Oysa, bu ayın asıl adı “natık”tır. Büyük bir olasılıkla sıcak bir mevsime rastladığı için “natık”ın yerini “ramazan”ın aldığı düşünülebilir.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri