1 sene önce
1 sene önce

Röle nedir anlamları nelerdir

RÖLE a ve sıf. (fr. relais; relayer, yerine geçmek, değiştirmekten). 1. Temel olarak, bir bobin ve kontaklardan oluşan ve küçük bir uyarma akımıyla bir devreyi açmaya ya da kapamaya yarayan komütasyon öğesi; telekomünikasyon tekniğinde, telefon sant- rallannda ve genel olarak tüm otomatik kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılır —2. Telekomünikasyon tekniğinde, iki ya da birçok iletim arasında aracılık yapan bir sistem ya da düzenek için kullanılır: röle is­tasyon, röle uydu.

—Ask. Röle istasyonu, telsiz işaretlerini, başka bir röle istasyonuna ya da gideceği son istasyona herhangi bir zayıflatma ya da yükseltme yapmadan, ilk merkezden çık­tığı gibi gönderen ara istasyon.

—Elektron. Gecikmeli zaman rölesi, bir kontağı, bir gecikme zamanından sonra açmaya ya da kapamaya yarayan aygıt. —Elektrotekn. Artı-sıfır ya da eksi-sıfır röle­si, değeri, ya bir devreyi kapamak için ge­reken değerden büyük ya da bu devreyi açması için gerekli değerden küçük bir bü­yüklükle beslenen elektrik rölesi. || Belirti za­man rölesi, kendini niteleyen zamanların hiçbiri, duyarlığa ilişkin belirlemelere konu oluşturmayan elektrik rölesi. || Belirsiz za­man rölesi, kendini niteleyen zamanların bi­ri ya da birçoğu, özellikle duyarlığa ilişkin belirlemelere konu oluşturan elektrik röle­si. || Çiftkarariı röle, bir giriş büyüklüğü et­kisiyle durum değiştirdiğinde, bu etki orta­dan kalksa da aynı durumda kalan elek­trik rölesi. (Bu röleyi ilk durumuna getirmek için, uygun bir başka büyüklük uygulamak gerekir) || Elektrik rölesi, üzerine etkiyen gi­riş devrelerinde belli koşullar sağlandığın­da, bir ya da birçok elektriksel çıkış devre­sinde ani ve önceden belirlenmiş değişim­ler oluşturmaya yarayan aygıt. || Elektrome- kanik röle, lojik işlemin, giriş devresinden yada devrelerinden geçen elektrik akımı­nın etkisiyle göreli olarak yer değiştiren me­kanik öğelerle sağlandığı elektrik rölesi. (Bk. ansikl. böl.) || Ölçme rölesi, ayırtedici nitelikteki büyüklüğü, belirli koşullarda ve belirli bir duyarlıkla, çalışma değerine ulaş­tığında çalışacak biçimde tasarlanmış elek­trik rölesi. || Statik röle, lojik işlemin, hare­ketli her tür iğnenin dışında, elektronik, manyetik, optik ya da başka öğelerle sağ­landığı elektrik rölesi. (Statik bir rölenin, çı­kış devrelerinden en az birinde ve kontak bulunup bulunmamasına bağlı olarak, çıkış kontaktı ya da çıkış kontaksız olduğun­dan söz edilir) || Tekkararlı röle bir giriş bü­yüklüğü etkisiyle durum değiştirdiğinde, bu etki ortadan kalkınca ilk durumuna geri dö­nen elektrik rölesi.

—Siber. Bir kaynağın enerjisini, kaynak enerjisinden çok daha küçük bir enerji kul­lanan bir kumanda işaretinin etkisiyle tıka­yan ya da açığa çıkaran organ. (Elektro- mekanik rölelerden başka,manyetik röleler, devingen parçası olan ya da olmayan pnö- matik röleler [-» FLÜİDİK] ve tranzistorlu ya da tiristorlu, elektronik röleler vardır) || Bir kumanda işareti ile, kumanda edilen bir işaret arasına yerleştirilen güç yükseltici dü­zenek. (Kimi teknolojilerde, YÜKSELTEÇ de denir.)

—Telekom. Edilgin radyoelektrik rölesi, al­dığı dalgaların yayılma doğrultusunu de­ğiştiren büyük boyutlu yansıtıcı. (Örneğin bir vadiye hizmet vermek için, bir tepeye yerleştirilebilir) || Radyoelektrik ya da Hertz rölesi, bir Hertz demetinin ara istasyonu; bir alıcıyı besleyen bir anten ve bir anteni bes­leyen bir vericiden oluşur; anten, aldığı işa­retleri, bunlara istenen güç ve doğrultuyu vererek yeniden yayımlar || Telefon rölesi, bir santraida ya da örneğin yarı-elektronik bir otomatik telefon santralında, belli işlev­leri sağlayan elektromekanik röle. || Telgraf rölesi, telgraf işaretlerinin ötelenmesini sağ­lamaya yarayan çalışması çok hızlı, elek­tromekanik ya da elektronik röle.

—ANSİKL. Elektrotekn. Elektromekanik rö­le. Temel olarak, bir ya da birçok yalıtılmış lam taşıyan bir paleti çeken bir elektromık-

natıstan oluşur. Elektromıknatıs bobinine hiçbir akım gönderilmediğinde, bu lamlar, bir yay ya da kalıcı mıknatıs etkisiyle “din­ginlik” kontaklarına dayanır; bobine gön­derilen uygun bir akım ise (uyarılmış röle), lamların “çalışma” kontaklarına dayanması­na neden olarak, röleyi kapatır Dinginlik ve çalışma kontakları, çoğu kez evirticiler bi­çiminde gruplanmıştır. Aynı rölede çok sa­yıda evirtici bulunabilir ve bu, elektromeka­nik röleleri, öbür röle türlerinden üstün kılan temel özelliktir. Elektromekanik rölelerin ya­nıt zamanı, hareketli öğelerin eylemsizliği ve kursu azaltılarak, küçültülebilir (örneğin, çubuklu röleler). Kullanım süreleri, eylem­siz atmosfer ya da cıva içinde yüzen kon­taklar gibi çeşitli düzenlemelerle artırılabilir

Elektronikteki gelişmelere rağmen, elek­tromekanik rölelerin, ardışıl otomatik sis­temlerde güç öğesi ve özellikle de takım tezgâhlan alanında, hâlâ çok sayıda uygu­laması vardır Otomatik telefon sistemlerin­de, uzun süre anahtariama öğesi olarak kullanılan elektromekanik röleler, günümüz­de, bu alanda yerini, elektronik komütatör- lere bırakmıştır

Paylaşın

Editörün Seçtikleri