3 sene önce
3 sene önce

Röportaj nedir

RÖPORTAJ a. (fr. reportage). 1. Bir ga­zetecinin olay yerinde saptadığı, resim ya da filmle belgelediği haberler bütünü. —2. Bir radyo ya da televizyon programı­nın, stüdyo dışında gerçekleştirilen ve hal­ka güncel olaylar, insan etkinlikleri ya da doğa olayları hakkında bilgi vermeyi amaçlayan, ilgili kişilerin görüşlerinin de yer aldığı bölümü. —3. Yayımlamak ama­cıyla bir kimseyle eylemleri, düşünceleri, tasarıları üzerine yapılan karşılıklı görüş­me; mülakat: Bir sinemacıyla röportaj yap­mak. Kendisiyle röportaj yapılmasını ka­bul etmek. Bir röportajı yayımlamak. —ANSİKL Ed. Türk edebiyatında türün ilk örneği Ruşen Eşref Ünaydın’ın Diyorlar ki (1918) kitabında derlediği edebiyat röpor­tajlarıdır. Bu yapıtın açtığı yolu Hikmet Fe­ridun Es’in Bugün de diyorlar ki (1932), Mustafa Baydar’ın Edebiyatçılarımız ne di­yorlar (1960), Gavsi Ozansoy’un 40 yıl sonra diyorlar ki (1962), Yaşar Nabi Na- yır’ın Edebiyatçılarımız konuşuyor (1976), Kemal Özer’in Sanatçılarla konuşmalar (1979), Zeynep Oral’ın Konuşa konuşa (1983) gibi yapıtları izledi. Konusu edebiyat-sanat adamları olan bu tür rö­portajların yanı sıra, Sait Faik Abasıyanık (Mahkeme kapısı, 1956), Yaşar Kemal (Çukurova yana yana, 1955; Peri bacala­rı, 1957 vb.), Fikret Otyam (Ha bu diyar, 1959; Doğudan gezi notları, 1960 vb.) gibi yazarann yurt gerçeklerine, güncel sorun­lara tanıklık ederken bir edebiyatçının ka­leminden çıktığı da belli olan çalışmaları yer alır. Gazete yazısı olarak röportaj, ya­şamın türlü alanlarını kapsar; toplumun bütün kesimlerinin görüşlerini yansıtır. Bu türü etkinlikleriyle zenginleştirenler arasın­da Yılmaz Çetiner (İnanç sömürücüleri, Nurcular arasında bir ay, 1966; Bilinme­yen Arnavutluk, 1955 vb), Celalettin Çe­tin (Bir gazetecinin not defterinden, 1980), Emin Çölaşan (Sor bakalım, 1988 vb.) gi­bi gazeteci-yazarlar sayılabilir. Yazılı röpor­tajın yanı sıra televizyon röportajları (Hıfzı Topuz, Konuklar geçiyor, 1975; Jülide Gülizar, iyi akşamlar sayın dinleyiciler, 1982 vb.) genişleyen kitle iletişiminin daha ser­best ve zengin olanaklarını sergiler.

RÖPORTAJCI a. Röportaj yapan kimse; röportaj yapmakla görevli muha­bir.

RÖPORTAJCILIK a. Röportajcının işi.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri