2 sene önce
2 sene önce

Ruhban ve Ruhbaniyet nedir

RUHBAN çoğl. a. (ar. râhib’in çoğl. ruh­ban). Esk. Rahipler, Kilise’ye bağlı din adamları.

Katolik kilisesi’nde, ruhban sı­nıfı herhangi bir tarikata mensup olmayan rahiplerle, bir tarikata ya da din toplulu­ğuna mensup rahipler olarak ikiye ayrılır. . Katolik ruhban sınıfı, bir rütbe ve yargı yet­kisi hiyerarşisi oluşturur: papa, piskopos, rahip, diyakoz. Her katolik din adamı, bü­tün ömrünce bekâr kalmak (yeni ihdas edilen evli diyakozlar kategorisi dışında) ve her gün belli saatlerde dua okumak zo­rundadır.

Ortodoks kilisesi’nde, havariler zamanı­na kadar uzanan bir gelenek, papaz adaylarını, eğer 40 yaşını aşmamışlarsa, kural olarak, evlenmekle yükümlü kılar. Rahip ve diyakozlar günümüzde çoğun­lukla evlidirler (keşişler dışında). Buna kar­şılık, piskoposlar bekâr kalmak zorunda­dırlar; bu nedenle, gerçekte yalnızca ma­nastır çevrelerinden seçilirler

konsili, VI. yy.). Evli erkekler rahipliğe ka­bul edilseler bile, bir rahip (dul da olsa) hiçbir zaman evlenemez. Manastır başra­hiplerine tabi olan keşişler, Batı’daki an­lamıyla kurallara bağlı değildirler.

Protestanlarda, ruhban sınıfının örgüt­leniş biçimi, devletten devlete ve mezhep­ten mezhebe değişir.
RUHBANİYET, -ti a. (ar. ruhban ve -iy- yet’ten ruhbaniyyef). Rahip ve keşişlerin yaşama biçimi, dünyadan el etek çekerek yaşama.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri