1 sene önce
1 sene önce

Ruhsat nedir

RUHSAT, -tı a. (ar. ruhsat). 1. Esk. İzin, müsaade. —2. Bir kimseye bir şeyi kul­lanmak, bir şeyden yararlanmak, bir et­kinlikte bulunmak hakkını, yetkisini veren resmi izin belgesi; ruhsatname: İşyerinizin ruhsatını gösterir misiniz? Çalışma ruhsatı. Otomobil ruhsatı. —3. Ruhsat almak, izin almak (esk.); istenilen bir şeyi yapmak için ilgili makamdan, kimseden hak, yetki bel­gesi almak: Arabanızın ruhsatını aldınız mı?\\ Ruhsat vermek, izin vermek (esk.); yetkili bir kimseden, makamdan söz eder­ken, ona istediği hak, yetki belgesini ver­mek:

—Esk. Ruhsat-yab, izin alan.

—Denize. Gemilerin seyre ve denize el­verişliliğini, seyir aygıtlarının uygunluğunu belgeleyen, resmi makamlarca verilmiş sertifika.

—Huk. Belirli bazı işlerin yapılabilmesi için idare organlarından alınan izin. (Kimi iş­lerin yapılabilmesi ruhsata bağlıdır. Örne­ğin, içkili yerlerin açılması, madenlerin aranması, inşaat vb. çalışmalar için ruh­sal alınması zorunludur. Ruhsat verme yetkisi devlete, yerel yönetim organlarına ve bazı meslek kuruluşlarına tanınmıştır. Yetkili organlarca verilen ruhsatlar, gerekli durumlarda, geri alınabilir, değiştirilebilir ve iptal edilebilir.) || Yapı ruhsatı, bir inşaa­ta başlamak için yetkili makamlardan alı­nan izin. (Bk. ansikl. böl.) —İsi. Özürlü ve aciz durumda bulunan ki­şilerin şeriat yükümlülüklerinden ve yasak­larından bağışık tutulması. (Hastalık, yol­culuk, kadınlarda loğusalık ve aybaşı ka­namaları, baskı altında bulunma gibi ola­ğandışı durumlar, birer ruhsat nedeni sa­yılır ve böylelerinin özürleri geçinceye ka­dar belli şeriat görevlerini [namaz kılmak, oruç tutmak vb.] yerine getirmemelerine izin verilir. Özre karşın görevi yerine getir­meye de azimet denir.)

—ANSİKL. Huk. Yapı ruhsatına ilişkin ku­rallar, 3 mayıs 1985 tarih ve 3194 sayılı imar kanunu’nda düzenlenmiştir. Beledi­ye ve mücavir alan sınırları içinde ve dı­şında kalan yerlerde inşa edilecek bütün yapılar, bu yasa kurallarına bağlıdır. Yasa­nın kapsamına giren tüm yapılar için, ya­sanın 26. maddesinde belirtilen istisna dı­şında, belediye ya da valiliklerden yapı ruhsatı alınması zorunludur. Ruhsat alın­mış yapılarda herhangi bir değişiklik ya­pılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Yapı ruhsatı almak için belediye ya da valiliklere, yapı sahipleri ya da ya­sal vekillerince dilekçeyle başvurulur. Bu dilekçelere tapu, mimari proje, statik pro­je, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve he­sapları, röperli ya da ebatlı kroki eklenme­si de gereklidir. Yasaya uygun olarak ya­pılan başvurular üzerine otuz gün içinde yapı ruhsatı verilir.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri